Čo riešime

Čistenie a spracovanie splaškových kalov na mieste

Pri čistení odpadových vôd vzniká veľký objem kalov, ktoré sa doteraz kvôli prítomnosti cenného dusíka, fosforu, draslíka a iných živín likvidovali ako pôdne hnojivá alebo kondicionéry. Avšak prítomnosť potenciálne toxických prvkov (PTP) a iných toxických zlúčenín v kale obmedzuje jeho použitie ako hnojiva. Okrem toho v určitých krajinách ako napríklad v Nemecku nová vyhláška o hnojivách stanovuje, že fosfor, ktorý kal obsahuje, sa musí zhodnocovať. Preto je nakladanie s čistiarenskými kalmi vážnym celosvetovým problémom. V mnohých krajinách je tiež zakázané skládkovanie, a preto ľudia hľadajú riešenie v  jeho spaľovaní. Avšak ani to nie je riešením pretože spaľovanie je energeticky a finančne náročné, vytvára obrovské množstvo CO2 – a v konečnom dôsledku sú aj pri spaľovaní produkované zbytky, ktoré sa musia zlikvidovať. 

Riešenie môže spočívať jedine v opätovnom získaní cenných prvkov obsiahnutých v čistiarenskom kale a súčasnom odstránení toxických nečistôt:    Biolúhovanie našimi bakteriálnymi konzorciami microlive® a vhodne navrhnutými živinami ekocomplex® dokáže mobilizovať potenciálne toxické prvky (PTP), rozkladať toxické zlúčeniny a opätovne získať cenné prvky.

V priebehu rokov bolo biologické lúhovanie vyvinuté ako ekologická a nenákladná technológia na odstraňovanie potenciálne toxických prvkov (PTP) z čistiarenského kalu na celom svete. Na remediáciu sa často využíva aj biologická degradácia toxických zlúčenín mikroorganizmami. V porovnaní s konvenčnými metódami (chemické, tepelné, fyzikálne) je biologický proces oveľa lacnejší a možno ho použiť pre väčšie množstvá kalu s jednoduchou aplikáciou.

Naše bakteriálne konzorciá microlive® dokážu extrahovať širokú škálu potenciálne toxických prvkov (PTP)  s ich využitím ako potravy a rozložiť ich na zlúčeniny bezpečné pre životné prostredie. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, potvrdili sme jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch – vrátane 50 priemyselných minerálov, ktoré boli vyčistené s účinnosťou nad 90 %. Samotná technológia sa osvedčila počas viacerých operácií biologického lúhovania a v niekoľkých bioremediačných  projektoch v rámci EÚ.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.