Čo riešime

Ex-situ čistenie kontaminovaných pôd a sedimentov

Takmer vo všetkých stavebných projektoch sa každý deň vykope kontaminovaná pôda v obrovských množstvách. Kvôli rozsiahlej kontaminácii, ktorá je takmer všade, sa táto pôda zvyčajne prepravuje na  izolované skládky. Z plánovacích a regulačných dôvodov je však priestor na skládkach čoraz vzácnejší a skládkovanie nákladnejšie – a preto je akýkoľvek pozemný zásah  kde sa vykope kontaminovaná pôda značne nákladný. Okrem toho centralizácia skládok viedla k zvýšeniu prepravných vzdialeností a tým aj environmentálnych a dopravných vplyvov dopravy. Preto je veľmi naliehavé nájsť ekologické a ekonomické možnosti na rozumné využitie vyťaženej kontaminovanej zeminy – čo najbližšie k miestu jej vykopania.

Samostatný proces sanácie a recyklácie kontaminovanej pôdy a jeho opätovné použitie je rozumnou možnosťou. Prostredníctvom bioremediácie našimi bakteriálnymi konzorciami microlive® a vhodne navrhnutými živinami ekocomplex® sú toxické prvky uvoľnené z pôdy a toxické zlúčeniny sú degradované na bezpečné konečné produkty ako CO2, voda a NH3.

Biodegradácia toxických zlúčenín mikroorganizmami je celosvetovo rozšírená – hlavne pri čistení kontaminovaných lokalít. V porovnaní s tradičnými metódami (chemické, tepelné, fyzikálne) je to oveľa lacnejšie a dá sa použiť na väčšom rozsahu.

Naše bakteriálne konzorciá microlive® dokážu extrahovať širokú škálu potenciálne toxických prvkov (PTP)  s ich využitím ako potravy a rozložiť ich na zlúčeniny bezpečné pre životné prostredie. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, potvrdili sme jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch – vrátane 50 priemyselných minerálov, ktoré boli vyčistené s účinnosťou nad 90 %. Samotná technológia sa osvedčila počas viacerých operácií biologického lúhovania a v niekoľkých bioremediačných  projektoch v rámci EÚ.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.