Čo riešime

Recyklácia zlievarenského piesku

Kapacita skládok  pre prijímanie odpadu je obmedzená a neustále sa znižuje, ceny za skládkovanie výrazne rastú, preto treba hľadať nové spôsoby opätovného využitia odpadu.

Piesok zo zlievarní, ktorý sa už nedá použiť, sa označuje ako odpadový zlievárenský piesok. V Európe sa ročne vyprodukuje okolo 18 miliónov ton takéhoto zlievarenského odpadu a ani veľké skládky často nemajú dostatočnú kapacitu na jeho prijatie. Na druhej strane kontaminácia použitých zlievarenských pieskov  polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAU) a potenciálne toxickými prvkami (PTP) bráni ich opätovnému použitiu. Vzdialenosti a náklady na prepravu na skládky sa pre zlievarenské spoločnosti zväčšujú, a preto sú potrebné alternatívy ekologického spracovania tohto odpadu. 

Je preto dôležité odstraňovať nečistoty (PAU, PTP) ekologickým spôsobom a umožniť tak opätovné využitie použitých zlievarenských pieskov – ideálne také, ktoré nahradí zbytočnú spotrebu cenných primárnych kremenných pieskov pri výrobe rôznych produktov.

Biolúhovanie bakteriálnymi konzorciami microlive® a vhodne prispôsobených živín ekocomplex® slúži na uvoľnenie  nežiadúcich prímesí (kovy, polokovy a iné prvky),  degradáciu PAU a ďalších toxických prvkov.

Biodegradácia toxických zlúčenín mikroorganizmami je celosvetovo rozšírená – hlavne pri čistení kontaminovaných lokalít. V porovnaní s tradičnými metódami (chemické, tepelné, fyzikálne) je to oveľa lacnejšie a dá sa použiť na väčšom rozsahu.

Naše bakteriálne konzorciá microlive® dokážu extrahovať širokú škálu potenciálne toxických prvkov (PTP)  s ich využitím ako potravy a rozložiť ich na zlúčeniny bezpečné pre životné prostredie. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, potvrdili sme jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch – vrátane 50 priemyselných minerálov, ktoré boli vyčistené s účinnosťou nad 90 % a samotná technológia sa osvedčila počas viacerých operácií biologického lúhovania v rámci EÚ.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.