BioLúhovanie

Nízka kvalita lokálnych ložísk priemyselných nerastov je často spôsobená prítomnosťou nežiaducich prímesí vo forme kovov, ktoré dramaticky znižujú hodnotu a využiteľnosť týchto zdrojov. Nízko nákladovou, efektívnou a hlavne bezpečnou metódou čistenia (odstraňovanie nečistôt v priemyselnom meradle) ekolive zvyšuje hodnotu suroviny, jej dostupnosť a využiteľnosť. Rovnakú technológiu extrakcie kovov je možné aplikovať aj na nebezpečné druhotné suroviny  – banský odpad. Koncentrácia kovov je často mnohonásobne vyššia ako v súčasnosti ťažených primárnych rudách, chýba však ekologická technológia na ich ťažbu.

To otvára nové, vysoko lukratívne obchodné príležitosti pre miestne ložiská nerastov a lomy s blízkymi spotrebiteľmi vysokokvalitných materiálov a kovov, berúc do úvahy celosvetovo rastúcu potrebu zdrojov surovín.

Na tento účel poskytuje ekolive proces biologického lúhovania na uvoľňovanie kovov, polokovov a/alebo nekovov a/alebo degradujúci organických znečistenia z vhodného nosného materiálu, pričom pri našej technológii nie je potrebné prevzdušňovanie počas samotného procesu, pričom sa používajú zmesi rôznych prírodných mikroorganizmov, najmä heterotrofných autochtónnych mikroorganizmov a heterotrofných alochtónnych mikroorganizmov za nesterilných podmienok.

Okrem preukázania a overenia funkčnosti našej technológie a preukázanie jej zrelosti pre obchodný trh v prvom veľkom priemyselnom pilotnom projekte v Slovinsku na zušľachťovanie priemyselných minerálov.  Sme našu technológiu zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, potvrdili sme jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch – vrátane 50 priemyselných minerálov, ktoré boli vyčistené s účinnosťou nad 90 % a samotná technológia sa osvedčila počas viacerých operácií biologického lúhovania v rámci EÚ.

>> Tu môžete nájsť relevantnú literatúru, správy, štúdie a vedecké publikácie na danú tému.