>> Slovník pojmov

Bioakumulácia = akumulácia znečisťujúcich látok v organizmoch vo vzťahu k médiu, ktoré ich obklopuje.

Bioaugmentácia = je obohacovanie prostredia selektovanými, predovšetkým bakteriálnymi kmeňmi s vysokou schopnosťou biodegradovať prítomné znečisťujúce látky.

Biodegradácia (v skutočnosti „mikrobiálna biodegradácia“) = mikrobiálna degradácia znečisťujúcich látok ako sú uhľovodíky (napr. minerálne oleje), polychlórované bifenyly (PCB), PAU a heterocyklické zlúčeniny.

Bioenhancing = zvýšenie dostupnosti účinných látok a živín pre ich cieľové štruktúry (zvýšenie biologickej dostupnosti). Cieleným podávaním prirodzene sa vyskytujúcich bioenhancerov (mikroorganizmov) a ich následnou aktivitou (mikrobiotické zvetrávanie minerálov) je možné zvýšiť dostupnosť účinných látok a živín pre rastliny, ktoré sú už prítomné v pôde alebo sú dodávané prostredníctvom hnojív.

Biolúhovanie (presnejšie: mikrobiálne lúhovanie nerastných surovín; tiež: Biomining) = extrakcia kovov a/alebo potenciálne toxických prvkov (PTE) z ich rúd chemickou premenou nerozpustných rudných minerálov na vo vode rozpustné soli mikroorganizmami.

Biologické pesticídy = chránia rastliny pred škodlivými organizmami alebo zabraňujú ich účinkom.

Biologické posilňovače rastlín⁠ = sú látky a zmesi vrátane mikroorganizmov, ktoré slúžia na udržanie zdravia rastlín alebo na ochranu rastlín pred neparazitárnym poškodením. Nemajú škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, podzemnú vodu ani iné neprijateľné účinky, najmä na ekosystém. Pôsobia preventívne proti škodcom a chorobám.

Biomineralizácia = budovanie pevných minerálnych štruktúr prostredníctvom živých buniek.

Bioprecipitácia= proces tvorby minerálnych fáz (bio-precipitáty alebo bio-minerály) organizmami.

Bioremediácia = biologická sanácia (t. j. využitie organizmov) na biologickú detoxikáciu ekosystémov, ktoré sú kontaminované a kontaminované organickými alebo anorganickými znečisťujúcimi látkami.

Biosorpcia = schopnosť určitých mikroorganizmov sorbovať (bioakumulovať) potenciálne toxické prvky a rádionuklidy; biosorpcia sa používa na odstraňovanie a/alebo získavanie kovov a metaloidov z vodných roztokov (obohacovanie kovmi).

Biostimulácia = aktivácia mikroorganizmov pridaním biogénnych prvkov vo forme hnojív.

Biovolatilizácia = proces uvoľňovania (mikroorganizmami) metylovaných prvkov z buniek do okolitého prostredia sa nazýva biovolatilizácia (napríklad arzén, antimón, bizmut, selén, ortuť a telúr).

BaP = Benzo[a]pyrén je polycyklický aromatický uhľovodík (PAU) s empirickým vzorcom C20H12.

Kyanid = soli a iné zlúčeniny kyanovodíka (kyanovodík, HCN).

In-Situ / Ex-Situ = In-situ znamená „priamo na mieste“; a opozitom je ex-situ.

ISCO = in-situ chemická oxidácia.

MKW = uhľovodíky z minerálnych olejov, obsiahnuté v minerálnom, vykurovacom a mazacom oleji, ako aj v benzíne a motorovej nafte.

Naftalén = bicyklický aromatický uhľovodík s empirickým vzorcom C10H8.

Oxidaácia = chemická reakcia, pri ktorej sa atóm, ión alebo molekula vzdávajú elektrónov; jeho oxidačné číslo je zvýšené.

PAU / PAU = polycyklické aromatické uhľovodíky sú organické zlúčeniny, ktoré pozostávajú z aspoň dvoch spojených aromatických kruhových systémov; PAU sú preukázané karcinogénne.

PTP = potenciálne toxické prvky; sú to kovy alebo metaloidy, ktoré sú známe pre svoju potenciálnu toxicitu, najmä v environmentálnych súvislostiach (najmä arzén, ortuť, olovo, chróm a kadmium).

Redox reakcia = chemická reakcia, pri ktorej sa jeden alebo viac elektrónov prenesie z donoru elektrónu (redukcia = prijatie elektrónu) na akceptor elektrónu (oxidácia = uvoľnenie elektrónu). Mikroorganizmy hrajú rozhodujúcu úlohu vo všetkých oxidačno-redukčných reakciách v prostredí v prirodzených podmienkach.