>> Slovník pojmov

Bioakumulácia = akumulácia znečisťujúcich látok v organizmoch vo vzťahu k médiu, ktoré ich obklopuje

Bioaugmentácia = je obohacovanie prostredia selektovanými, predovšetkým bakteriálnymi kmeňmi s vysokou schopnosťou biodegradovať prítomné znečisťujúce látky

Biodegradácia (v skutočnosti „mikrobiálna biodegradácia“) = mikrobiálna degradácia znečisťujúcich látok ako sú uhľovodíky (napr. minerálne oleje), polychlórované bifenyly (PCB), PAU a heterocyklické zlúčeniny

Biolúhovanie (presnejšie: mikrobiálne lúhovanie nerastných surovín; tiež: Biomining) = extrakcia potenciálne toxických prvkov (PTP) z rúd chemickou premenou nerozpustných rudných minerálov na soli rozpustné vo vode mikroorganizmami

Biologické pesticídy = chránia rastliny pred škodlivými organizmami alebo zabraňujú ich účinkom.

Biologické posilňovače rastlín⁠ = sú látky a zmesi vrátane mikroorganizmov, ktoré slúžia na udržanie zdravia rastlín alebo na ochranu rastlín pred neparazitárnym poškodením. Nemajú škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, podzemnú vodu ani iné neprijateľné účinky, najmä na ekosystém. Pôsobia preventívne proti škodcom a chorobám.

Biomineralizácia = budovanie pevných minerálnych štruktúr prostredníctvom živých buniek

Bioprecipitácia= proces tvorby minerálnych fáz (bio-precipitáty alebo bio-minerály) organizmami

Bioremediácia = biologická remediácia zahŕňa všetky procesy, ktoré prispievajú k regenerácii celého kontaminovaného priestoru alebo jeho časti pomocou živých organizmov.

Biosorpcia = schopnosť určitých mikroorganizmov sorbovať (bioakumulovať) potenciálne toxické prvky a rádionuklidy; biosorpcia sa používa na odstraňovanie a/alebo získavanie kovov a metaloidov z vodných roztokov (obohacovanie kovmi).

Biostimulácia = aktivácia mikroorganizmov pridaním biogénnych prvkov vo forme hnojív

Biovolatilizácia = proces uvoľňovania (mikroorganizmami) metylovaných prvkov z buniek do okolitého prostredia sa nazýva biovolatilizácia (napríklad arzén, antimón, bizmut, selén, ortuť a telúr)

BaP = Benzo[a]pyrén je polycyklický aromatický uhľovodík (PAU) s empirickým vzorcom C20H12

Kyanid = soli a iné zlúčeniny kyanovodíka (kyanovodík, HCN)

In-Situ / Ex-Situ = In-situ znamená „priamo na mieste“; a opozitom je ex-situ

ISCO = in-situ chemická oxidácia

MKW = uhľovodíky z minerálnych olejov, obsiahnuté v minerálnom, vykurovacom a mazacom oleji, ako aj v benzíne a motorovej nafte

Naftalén = bicyklický aromatický uhľovodík s empirickým vzorcom C10H8

Oxidaácia = chemická reakcia, pri ktorej sa atóm, ión alebo molekula vzdávajú elektrónov; jeho oxidačné číslo je zvýšené

PAU / PAU = polycyklické aromatické uhľovodíky sú organické zlúčeniny, ktoré pozostávajú z aspoň dvoch spojených aromatických kruhových systémov; PAU sú preukázané karcinogénne

PTP = potenciálne toxické prvky; sú to kovy alebo metaloidy, ktoré sú známe pre svoju potenciálnu toxicitu, najmä v environmentálnych súvislostiach (najmä arzén, ortuť, olovo, chróm a kadmium).

Redox reakcia = chemická reakcia, pri ktorej sa jeden alebo viac elektrónov prenesie z donoru elektrónu (redukcia = prijatie elektrónu) na akceptor elektrónu (oxidácia = uvoľnenie elektrónu). Mikroorganizmy hrajú rozhodujúcu úlohu vo všetkých oxidačno-redukčných reakciách v prostredí v prirodzených podmienkach.