Partneri

Úspechy a ocenennia ekolive by nebolo možné dosiahnuť bez vzájomnej dôvery a spolupráce, ako aj podpory zo strany našich partnerov a partnerských spoločností a organizácií.

Hlavní partneri:

Artemis Project je sociálny podnik založený na kolektíve podnikateliek zameraných na prevratné zmeny v globálnom ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozvoji v oblasti baníctva. Artemis podporuje agilné a inovatívne obchodné výsledky medzi podnikateľmi a ťažobnými riešeniami, ktoré sa snažia dosiahnuť skutočný súlad ESG s použitím ESG ako imperatívu pre zmenu, zlepšenú obchodnú výkonnosť, ktorej výsledkom bude lepší svet.

Darina Štyriaková, konateľ spoločnosti ekolive, je súčasťou tohto kolektívu.

Sieť CircLean: Európska sieť podnikov a malých a stredných podnikov pre priemyselnú symbiózu je projekt realizovaný spoločnosťou Technopolis Group s konzorciom partnerov zloženým z Trinomics, International Synergies Ltd. a Arctik v mene GR GROW Európskej komisie. Účelom siete CircLean je zmobilizovať priemyselné odvetvia a príslušné zainteresované strany, aby prekonali bariéry prijatia priemyselnej symbiózy v Európe a využili potrebné obchodné príležitosti na splnenie týchto výziev. ekolive je súčasťou tejto siete.

ekolive je podporovaná EIT Food, ktoré je podporované Europskym Inštitútom pre Inováciu a Tachnológiu (EIT).

EIT Food je popredná európska iniciatíva v oblasti inovácií v oblasti potravín, ktorá sa usiluje o to, aby bol potravinový systém udržateľnejší, zdravší a dôveryhodnejší. EIT Food trénoval ekolive tím a podporoval ekolive pri validácii jej podnikania v oblasti BioHnojív a pri zabezpečovaní medzinárodných ochranných známok.

EIT RawMaterials je najväčším konzorciom v sektore surovín na svete. Jej víziou je premeniť suroviny na hlavnú silu Európy. EIT RawMaterials podporuje našu spoločnosť ekolive od začiatku jej cesty – od podnikateľského nápadu až po realizáciu podnikateľského plánu.

EIT RawMaterials je podporované EIT, ktoré je orgánom Európskej únie.

FB-Flüssigboden GmbH je mladá, dynamická spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2016 a pevne sa etablovala na trhu ako poskytovateľ systémov pre tekutú pôdu.

FB-Flüssigboden GmbH nevyrába tekutú pôdu sama, ale umožňuje podnikateľom, mestám a obciam vyrábať tekutú pôdu najvyššej kvality.

Vďaka úzkej spolupráci s ekolive na mnohých projektoch sú obe spoločne schopné vyčistiť takmer všetky kontaminované pôdy v jednom pracovnom kroku a znovu ich použiť ako tekutú pôdu.

Horizontom 2020 financovaný KET4CleanProduction (KET4CP) je projekt, ktorý  financuje prevratné inovácie vytvárajúce trh, ktoré podporujú rast európskeho biohospodárstva. Projekt udelil dvom malým a stredným podnikom finančné prostriedky na spoluprácu s BDC a ďalšími európskymi technologickými centrami pri riešení výziev v oblasti čistej výroby a komercializácii nerozikovosti biologických produktov a procesov. Bluegene Technologies (UK) a ekolive (Slovensko) boli ocenené za prácu na výskumných projektoch čistejšej, ekologickejšej a efektívnejšej výroby v spolupráci s: BDC (UK), RISE (Švédsko) and Bay Zoltán (Maďarsko).

Köster GmbH je certifikovaná spoločnosť odpadového hospodárstva s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti sanácie environmentálnych záťaží a výstavby skládok odpadov. Na sanáciu nebezpečných kontaminovaných lokalít, vytváranie skládok a preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia spojila spoločnosť Köster odborné znalosti vysoko špecializovaného tímu s dlhoročnými skúsenosťami v „Centre kompetencií pre environmentálne technológie“. Keď príde na remediáciu kontaminovaných lokalít alebo udržateľnú sanáciu pôdy, Köster sa spolieha na odbornosť ekolive.

RIS-CuRE projekt (“Bezodpadové zhodnocovanie medenej hlušiny v regióne ESEE”), pod vedením slovinského stavebného inštitútu ZAG ,sa zameriava na vytvorenie siete zainteresovaných strán hodnotového reťazca Cu v regióne ESEE s cieľom propagovať inovatívnu službu ťažby kovov s nulovým odpadom (Cu, Ag, As, Au a REE) z odpadov z ťažby Cu, ktoré vznikli počas minulých ťažobných činností . To prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti v regióne a bude slúžiť ako zdroj kovov pre EÚ. V rámci projektu ekolive čistí banské odpady na ich ďalšie využitie v stavebných výrobkoch.

Victory Organics d.o.o je chorvátska spoločnosť založená v roku 2018 a nedávno licencovaná na výrobu, distribúciu a obchod s hnojivami, vrátane výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti biotechnológie.

Spoločnosť predtým obchodovala pod názvom Victory Minerals d.o.o. a v tomto čase zrealizovali rôzne pilotné projekty biologického lúhovania kremenného piesku s odbornými znalosťami od ekolive.

Úspešná spolupráca na projektoch vyústila do úzkej spolupráce a partnerstva medzi spoločnosťami.

Dnes sa Victory Organics d.o.o. zameriava na výrobu s know-how ecolive novej generácie biostimulantov s cieľom dosiahnuť zmenu paradigmy v riešení výživy rastlín v réžii ekologického výrobného procesu.

Vyšehrád pre udržateľnosť alebo V4SDG bola vytvorená, aby sa stala organizáciou, ktorá pripravuje cestu k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja v strednej a východnej Európe. Zakladatelia si uvedomili, že aktéri udržateľnosti v regióne nie sú dostatočne prepojení, najmä naprieč sektormi, a nie sú dobre integrovaní do globálneho hlavného prúdu záležitostí udržateľnosti. V4SDG, založená v roku 2018, sa rozrástla na neziskovú organizáciu viac ako 30 mladých profesionálov pracujúcich na týchto cieľoch – vrátane výkonnej riaditeľky spoločnosti ekolive Dariny Štyriakovej.