Actual Media Reports

Aktuelle Medienberichte

Aktuálne správy v médiách

⇒ Find more actual media reports about us and find out more about ekolive and our activities.
⇒ Finden Sie weitere aktuelle Medienberichte über uns und erfahren Sie mehr über ekolive und unsere Aktivitäten.
⇒ Nájdite o nás viac aktuálnych mediálnych správ a zistite viac o ekolive a našich aktivitách.

You can find media reports from previous years here | Medienberichte aus den vergangenen Jahren finden Sie hier | Správy z médií z minulých ročníkov nájdete tu: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

100 top Fertilizers companies and startups in July 2024
Die 100 top Düngemittelunternehmen und Startups im Juli 2024
100 najlepších spoločností v oblasti hnojív a startupov v júli 2024

F6S / 04.07.2024

ekolive – Provider of mineral extraction solutions using mine waste refining process
ekolive – Anbieter von Lösungen zur Mineralgewinnung unter Verwendung von Bergbauabfall-Raffinationsverfahren
ekolive – Poskytovateľ riešení ťažby nerastov pomocou procesu rafinácie banského odpadu

Tracxn Technologies Limited. / 27.06.2024

Unique bio-fertilizer discovery turns Košice firm’s business on its head
Einzigartige Entdeckung eines Biodüngers stellt das Geschäft eines Unternehmens aus Košice auf den Kopf
Unikátny objav biohnojiva stavia biznis košickej firmy na hlavu

The Slovak Spectator / 26.06.2024

Which companies will take home this year's Via Bona Slovakia Award?
Welche Unternehmen werden dieses Jahr den Via Bona Slovakia Award mit nach Hause nehmen?
Ktoré firmy si odnesú tohtoročnú Cenu Via Bona Slovakia?

The Slovak Spectator / 13.06.2024

Can food system innovation save a struggling ecosystem?
Können Innovationen im Lebensmittelsystem ein in Schwierigkeiten geratenes Ökosystem retten?
Môže inovácia potravinového systému zachrániť ekosystém, ktorý má problémy?

By Richard Zaltzman, CEO of EIT Food / New Food Magazine / 04.06.2024

From farm to fork: 10 start-ups disrupting the market and transforming the food system
Vom Bauernhof auf den Tisch: 10 Start-ups, die den Markt revolutionieren und das Lebensmittelsystem verändern
Z farmy na vidličku: 10 start-upov, ktoré narúšajú trh a transformujú potravinový systém

FoodNavigator Europe / 06.05.2024

Global Health & Pharma (GHP) Magazine’s Biotechnology Awards 2024 has arrived!
Die Biotechnology Awards 2024 des Global Health & Pharma (GHP) Magazine sind da!
Ocenenie Biotechnology Awards 2024 magazínu Global Health & Pharma (GHP) je tu!

Global Health & Pharma (GHP) Magazine / 10.04.2024

Über den Hype um regenerative Landwirtschaft hinausgehen
Prekonať humbuk v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva

Forward Fooding Ltd webpage / 25.03.2024

10 Agrifood-Startups, die man im Jahr 2024 im Auge behalten sollte
10 agropotravinárskych startupov, ktoré treba sledovať v roku 2024

FEIT Food webpage / 25.03.2024

14 Top-Agrarunternehmen und Startups in der Slowakei im Jahr 2024
14 top poľnohospodárskych firiem a startupov na Slovensku v roku 2024

F6S community / 21.03.2024

Exciting Partnership Announcement: Joining Forces with ekolive for Organic Farming

Spannende Partnerschaftsankündigung: Gemeinsam mit ekolive für den ökologischen Landbau
Vzrušujúce oznámenie o partnerstve: Spojte sily s ekolive pre ekologické poľnohospodárstvo

A Chance for Change Foundation / 16.03.2024

Das 30-Millionen-Euro-Projekt „Ökosystem“ wird die regenerative Landwirtschaft auf Landschaftsebene testen
Projekt Ekosystém: 30 miliónov eur otestuje regeneratívne poľnohospodárstvo na úrovni krajiny

Science Business Net / 19.03.2024

Slovak biofertilizer multiplies the harvest by up to 50% and heals the soil – says a scientist in the Atlas enviropodcast
Slowakischer Biodünger vervielfacht die Ernte um bis zu 50 % und heilt den Boden – sagt eine Wissenschaftlerin im Atlas enviropodcast

Atlas – Online magazín EkoReštart.sk / 09.02.2024

Slovak organic fertiliser increases the harvest by up to 50% and heals the soil
Slowakischer organischer Dünger steigert die Ernte um bis zu 50% und heilt den Boden

Atlas – Enviropodcast / 08.02.2024

Začiatok novej éry v poľnohospodárstve? Biohnojivo košických vedcov dokáže znásobiť úrodu až do 50 percent

The beginning of a new era in agriculture? Biofertilizer from Košice scientists can multiply the harvest by up to 50 percent
Der Beginn einer neuen Ära in der Landwirtschaft? Biodünger von Košice-Wissenschaftlern kann die Ernte um bis zu 50 Prozent vervielfachen

Košický Štandard / 01.02.2024

Biochemist Darina Štyriaková: Our soils are burdened with contamination, in the past there was intensive industrial and mining activity here
Biochemikerin Darina Štyriaková: Unsere Böden sind mit Verunreinigungen belastet, in der Vergangenheit gab es hier intensive Industrie- und Bergbauaktivitäten

ENVI-cast podcast / 26.01.2024

O biohnojivo zo Slovenska je záujem po celom svete – dokáže znásobiť úrodu až do 50 %

There is interest in biofertilizer from Slovakia all over the world – it can multiply the harvest by up to 50%
Auf der ganzen Welt besteht Interesse an Biodünger aus der Slowakei – er kann die Ernte um bis zu 50% vervielfachen

HNonline.sk / 24.01.2024

© 2024 ekolive s.r.o. / ekolive Germany GmbH